Lasteaiad astuvad järgmise sammu tulevikuoskuste õpetamises läbi LEGO Education STEAM Park õpilahenduse

Lasteaiad astuvad järgmise sammu tulevikuoskuste õpetamises läbi LEGO Education STEAM Park õpilahenduse

Tartumaa Lohkva Lasteaias, Kohtla-Järve Tarekese Lasteaias ja Tallinna Pääsusilma Lasteaias toimunud infopäevadel tutvustati haridustöötajatele kõrgelt hinnatud STEAM-oskuste maailma ning räägiti sellest, kuidas neid saab hakata lastele kaasaegsete töö- ja õppevahenditega juba alushariduses õpetama.


STEAM ehk teadus-, tehnoloogia-, inseneeria-, kunsti- ja matemaatikaoskusi peetakse 21. sajandi oskusteks, mille arendamine on oluline juba alusharidustasemest alates. Viimastel aastatel kunsti tähistav „A“ lisamine sellesse oskuste nimekirja tõestab seda, et loominguline mõtlemine käib käsikäes reaaloskustega. Näiteks toetub LEGO Education STEAM Park mängukomplekt just nende oskuste lõimitud arendamisele. Eriti selgelt illustreerib nende oskuste omandamise tähtsust ka Maailma Majandusfoorumi raportist pärinev asjaolu, et 65% lastest, kes õpivad täna algkoolis, asuvad täiskasvanueas tööle ametipostidele, mida täna veel ei eksisteeri.

Eestis on praeguseks 295 LEGO DUPLO klotsist koosnev STEAM Park komplekt juba esimestes lasteaedades kasutusele võetud. Sellele komplektile on Insplay koostanud ka 48-lehelise eestikeelse õpetajajuhendi, mis aitab lasteaedade õpetajatel paremini läheneda STEAM-oskuste ja sõnavara õpetamisele.

„Paljud lasteaiaõpetajad viivad juba täna läbi erinevaid õpitegevusi, mis toetavad STEAM-oskuste arengut. LEGO Education STEAM Park õpilahendus võimaldab õpetajatel süsteemsemalt nende oskuste õpetamisele läheneda, aidates läbi mänguliste õpitegevuste lastel omandada teadmisi valdkondade üleselt. Nii arendame laste uurimuslikku ja teaduspõhist lähenemist, loomuomast uudishimu, õpimotivatsiooni ning 21. sajandi oskusi nagu loovus, kriitiline mõtlemine ja ruumiline visualiseerimine. Seeläbi toetame laste kujunemist elukestvateks õppijateks, kes suudavad mõelda paindlikult ja loominguliselt. Seetõttu on meil eriti hea meel, et Pääsusilma Lasteaed kuulub nende sekka, kes on otsustanud olla eeskujuks teistele, võttes endale innovaatiliste õpivahendite rakendamise eestvedaja rolli,“ ütles LEGO Education ametliku koostööpartneri Insplay tegevjuht „Paljud lasteaiaõpetajad viivad juba täna läbi erinevaid õpitegevusi, mis toetavad STEAM-oskuste arengut. LEGO Education STEAM Park õpilahendus võimaldab õpetajatel süsteemsemalt nende oskuste õpetamisele läheneda, aidates läbi mänguliste õpitegevuste lastel omandada teadmisi valdkondade üleselt. Nii arendame laste uurimuslikku ja teaduspõhist lähenemist, loomuomast uudishimu, õpimotivatsiooni ning 21. sajandi oskusi nagu loovus, kriitiline mõtlemine ja ruumiline visualiseerimine. Seeläbi toetame laste kujunemist elukestvateks õppijateks, kes suudavad mõelda paindlikult ja loominguliselt. Seetõttu on meil eriti hea meel, et Pääsusilma Lasteaed kuulub nende sekka, kes on otsustanud olla eeskujuks teistele, võttes endale innovaatiliste õpivahendite rakendamise eestvedaja rolli,“ ütles LEGO Education ametliku koostööpartneri Insplay tegevjuht Andres Sirel.

„Kriitiline ja loov mõtlemine on 21. sajandi võtmeoskused. Mänguline keskkond toetab seda, et lapsel tekiks valmisolek omandada ja kasutada neid. Oluline on ka see, et lasteaias kasutataks mänguvahendeid, mis võimaldavad mitmekesist õppimist, kus laps saab oma ideid ja kontseptsioone vabalt katsetada ning konstrueerida innovaatilisi lähenemisi probleemide lahendamiseks. Sel viisil õppimise juures on kõige tähtsam lapse huvi ja haaratus ning et protsess innustaks lapsi kaaslastega koostööd tegema ja meeskonnatöö tulemuse eest vastutama,“ lisas Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson.

„Usun, et LEGO Education STEAM Park toetab hästi võtmepädevuste arendamist alushariduses, et valmistada ette tuleviku inimesi tuleviku ühiskonnaks. Me keegi ei tea täna täpselt, milline on maailm tänaste lasteaiaealiste täiskasvanuikka jõudes, kuid me teame, et loovus, probleemilahendusoskus ja avatus uue õppimiseks on ka tulevase edu aluseks. Just nende oskuste arendamisel on LEGO Education STEAM Park üheks heaks vahendiks alushariduse õppekava elluviimisel,“ ütles Luunja valla haridusnõunik Kadi Saarso.

„Koolieelses eas on tähtis, et areneksid lapse mängu- ja õpioskused. Õppe-kasvatustegevuses lähtutakse põhimõtetest, et tegevus toetaks lapse loovust, et õppimine toimuks läbi mängu ja laps saaks kogeda eduelamust. Laps on tegevustes aktiivne osaleja ning on tähtis, et ta tunneks rõõmu tegutsemisest, õppides samal ajal läbi vaatlemise, uurimise, katsetamise, mängu ja harjutamise. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ja tehtut analüüsima. Lasteaed peab tagama lapse arengut toetava keskkonna ning pedagoogide ja juhtkonna ülesanne on valida selleks eakohased arendavad õppe- ja mänguvahendid. Nagu näha toimunud infopäeva järel, siis on Kohtla-Järve lasteaiad avatud uuendustele ning juba aktiivselt rakendamas kaasaegseid lahendusi oma õppetöös,“ ütles Kohtla-Järve hariduse peaspetsialist Eha Karus.

Insplay kaubamärgi nime all tegutsev OÜ Rekato on 1991. aastal asutatud perefirma ja üle 26 aasta järjepidevalt tegutsenud arendavate mänguasjade maaletooja, kelle eesmärk on soodustada 21. sajandi oskuste lõimitud omandamist STEAM ehk teaduse, tehnika, inseneeria, kunsti ning matemaatika valdkondades. Insplay tootevalikus on üle 3300 arendava mänguasja ja õppevahendi, mis teeb neist ühe laiema kaubavalikuga pakkuja Eestis. Insplay on ka robootikavaldkonna eestvedaja Eestis, olles 2017. aastal müünud ligi 9000 programmeeritavat robotit. Tänavu on Insplay ambitsioon toetada oma tegevuse kaudu üle 50 000 lapse programmeerimisoskuse omandamist, aidates seeläbi kaasa uue innovatsioonilaine tekkimisele Eestis.

Sündmuste ametlikud fotogaleriid:

    Järelvaatamine (14. märtsil toimunud Tallinna Pääsusilma Lasteaias toimunid infopäev):
    https://youtu.be/A-0yEhu2P6I

    Jäta kommentaar

    Kommentaarid avaldatakse peale toimetaja kinnitamist.